Geokemiske tolkningsmodeller​

Geokemiske tolkningsmodeller er et værktøj udviklet af AKTOR innovation til undersøgelser af grundvand. Man kan opstille en geokemisk tolkningsmodel i forbindelse zonering og indsatsplaner, og ved undersøgelse af specifikke problemstillinger vedr. grundvandsressourcen som f.eks. naturlig nedbrydning af oliestoffer eller nikkelforurening

​Geokemiske tolkningsmodeller er konceptuelle

Det betyder, at de bidrager til at fastholde de mange teoretiske aspekter omkring geokemi i en praktisk forståelsesmæssig ramme. Det er muligt at integrere interaktive minikurser i opstillingen af modellen. Her kan de teoretiske forudsætninger for opstillingen af modellen blive præsenteret og diskuteret. Efterhånden som modellens færdiggøres kan de fremkomne resultater hurtigt blive anvendt i det øvrige arbejde med indsatsplanen eller hvad der nu er den aktuelle problemstilling.

En stor del af arbejdet vil være at anvende den store mængde af kemidata som ofte er tilstede på forhånd og evt. dokumentere denne og sætte på elektronisk form der muliggør en detaljeret analyse. Det er vigtigt at få pint den sidste rest af information ud af det eksisterende datagrundlag, skabt af det store arbejde vores forgængere har udført, før man planlægger en fornyet dataopsamling. Med udgangspunkt i disse data kan man opstille et uafhængigt historisk kemidatasæt, der kan anvendes til validering af f.eks. numeriske strømningsmodeller.

​Typisk indhold i en geokemisk tolkningsmodel​

  • En kvalitativ beskrivelse af de geokemiske processer der er af betydning for grundvandskemien, som nettonedbørens sammensætning, redoxprocesser (f.eks. pyritoxidation, omsætning af organisk stof), ionbytning, sorption og fysiske processer (f.eks. iltadvektion, kolloidtransport, massefylde forskelle, opblanding).
  • En kvantitativ beskrivelse af stoftransport ved opstilling af massebalancer for udvalgte stoffer (kvælstof, svovl, klorid, organisk stof, calcium, uorganisk kulstof, dichlobenil/BAM, klorerede opløsningsmidler, MTBE).
  • Rumlig kortlægning af grundvandskemien ud fra eksisterende data.
  • En kvantitativ beskrivelse af grundvandets alder og dannelsesforhold (grundvandsdannende arealer) ud fra en dynamisk analyse af tidsserier for kemiske parametre i sammenhæng med hydrogeologiske data og produktionsdata.
  • En numerisk beskrivelse af den vertikale fordeling af grundvandskemiske parametre (udført med PHREEQC)

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk